Služby

Cenník komerčných služieb

 

I. Prevozy pacientov samoplatcov (nehradené zdravotnou poisťovňou)

Rýchla lekárska pomoc (RLP) 1 € / km jazdy tam a späť

Rýchla zdravotnícka pomoc (RZP) 0,76 € / km

Dopravná zdravotná služba (DZS) 0,50 € / km, čakanie 0,12 € / minútu

Cesty v zahraničí: pripočítavajú sa odôvodnené vedľajšie náklady (poplatky za diaľnice, náhrada stravného podľa zákona, parkovacie poplatky, príspevok na nocľah pre posádku ak cesta trvá dlhšie ako 16 hodín, t.j. približne 1 600 km).

 

II. Zabezpečovanie akcií (športové akcie, koncerty, zhromaždenia a i.)

Rýchla lekárska služba 36,50 € / hodinu

Rýchla zdravotnícka služba 23,24 € / hodinu

Pristavenie vozidla v rámci BA 20,- €

K trvaniu akcie sa pripočíta 1 hodina na pristavenie a odstavenie vozidla. V cene je úhrada za 30 km jazdy, ak sa najazdí počas akcie viac ako 30 km, pripočítava sa kilometrovné 0,73 € / km.

 

Kvalifikácia a zloženie posádky:

Rýchla lekárska služba (RLP) – lekár a 2 zdravotnícki záchranári

Rýchla zdravotnícka služba (RZP) – 2 zdravotnícki záchranári

Vzdelanie a kvalifikácia podľa Vyhlášky MZ SR č. 30 / 2006, v súlade s legislatívou krajín Európskej únie, USA, Kanady a Austrálie.

Vybavenie

Vozidlo Ambulancia je vybavené podľa Vyhlášky MZ SR č. 30 / 2006, výbava je kontrolovaná a schválená Ministerstvom zdravotníctva SR, všetkými zdravotnými poisťovňami a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Používame vozidlá Mercedes, Renault, Fiat a Iveco, zdravotnícku techniku firiem Dräger, PhysioControl, Braun, Laerdal, Ferno, Spencer.

Objednávky: kontaktné telefóny na Zásahovom stredisku v rubrike pracoviská www.lse.sk

 

Kurzy prvej pomoci

LSE – Life Star Emergency, spol. s r.o. – záchranná zdravotná služba je držiteľom licencie Ministerstva zdravotníctva SR na kurzy inštruktorov vyučovania prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov číslo xxxx/yyyy a držiteľom licencie na vyučovanie prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov číslo aaa/bbbb.

Licencie sme získali preto, lebo spĺňame najprísnejšie akreditačné kritériá čo sa týka priestorov na realizáciu kurzov, vybavenia didaktickou technikou, nácvikových modelov a personálneho vybavenia. Naši lektori kurzov pre inštruktorov a inštruktori prvej pomoci sú na výučbu plne kvalifikovaní, pretože sa denne v rámci svojej profesionálnej činnosti stretávajú so všetkými druhmi náhlych stavov a úrazov a zároveň sú pedagogicky aktívni na rôznych stupňoch vzdelávania. Vyučujú prvú pomoc a urgentnú medicínu pre všetky vekové a vzdelanostné kategórie od žiakov základných škôl až po dospelých laikov v podnikoch. Učia aj zdravotníckych pracovníkov od študentov stredných zdravotníckych škôl až po magistrov ošetrovateľstva, od medikov lekárskej fakulty po lekárov v príprave na špecializačnú atestáciu a v rámci doktorandského štúdia. Lektori a inštruktori ovládajú problematiku prvej pomoci tak, že sú pozývaní na zahraničné podujatia a sú aj autormi 4 učebníc, z ktorých jedna bola vydaná v inojazyčnej mutácii.

Zoznam lektorov:

Prof. MUDr. P. Šimko, CSc., prednosta Kliniky traumatológie a prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity

MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., hlavný lekár LSE, vedúci Subkatedry urgentnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity, doterajší inštruktor prvej pomoci Slov. Červeného kríža

h. doc. MUDr. M. Onderčanin, PhD., asistent Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny

 

Všetci menovaní sú členmi pracovnej skupiny, ktorá pripravuje národný program vzdelávania v prvej pomoci.

Pri záujme o kurzy inštruktorov, kurzy pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a kurzy pre vodičov – profesionálov kontaktujte:

 

tel. 0902 944 490, 02/446 333 33

email: prvapomoc.lse@centrum.sk

 

 

Poštová adresa:

LSE- Life Star Emergency, spol. sr.o.

Limbová 1

Limbach 900 91

viac na www.prvapomockurz.sk