Pohryznutie zvieraťom

 

pri povrchových ranách so slabým alebo žiadnym krvácaním niekoľko minút umývať vodou a mydlom

pri pochybnostiach vyhľadať lekárske ošetrenie

pri veľkých ranách s krvácaním zastaviť krvácanie tlakom v rane a tlakovým obväzom a zariadiť prevoz do nemocnice

Poznámka: zabráňte styku s neznámymi zvieratami (domácimi aj divými), ktoré sa správajú krotko. Pri pohryzení zistite majiteľa, upovedomte políciu a vyhľadajte lekárske ošetrenie (rozhodnú o očkovaní proti tetanu a besnote). Pohryzenie človekom môže tiež vyžadovať ošetrenie.